Neges oddi wrth Helen Wilkinson, Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

 

Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr

Mae Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr yn ymgyrch genedlaethol flynyddol a gynhelir rhwng 1 a 7 Mehefin. Eleni mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr wedi ei ymestyn tan 12 Mehefin. Fel rhan o’n cyfraniad ni i’r ymgyrch genedlaethol hon, bydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau mewn partneriaeth gyda’n haelodau a’n partneriaid. Mae’r daflen amgaeedig yn cynnwys yr holl fanylion.

 

Bydd ein gweithgareddau ni yn cyrraedd uchafbwynt gyda’n digwyddiad dathlu #GwirfoddolwyrSirDdinbych ar 12 Mehefin yn ein Canolfan Wirfoddoli yng Nghanolfan Naylor Leyland, rhwng 1.30 a 3.30pm.

 

Gofynnir i chi gadarnhau eich diddordeb mewn dod i’r Digwyddiad Dathlu trwy gysylltu gyda Damon Jones, ein Gweinyddydd Aelodaeth a Chymorth i’r Sector  ar 01824 702 441 neu office@dvsc.co.uk.  Lle bo’n bosibl dewch â gwirfoddolwyr neu ddarpar wirfoddolwyr gyda chi i’r digwyddiad hwn.

 

Os nad yw’n bosibl i chi ddod i un o’n digwyddiadau ni, mae’n bosibl i chi gymryd rhan mewn ffordd arall. Byddwn yn cynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol trwy gyfrwng Gweplyfr a Thrydar, @DVSC_Wales, i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a rhoi cydnabyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol i’r holl  #GwirfoddolwyrSirDdinbych sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn ystod y 12 mis diwethaf. Felly cymrwch ran yn yr ymgyrch hon, os gwelwch yn dda.

Mae nifer o ffyrdd i chi gyfrannu’n uniongyrchol i’r ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yma.

 

  • Cewch rannu gwybodaeth am ein digwyddiadau a’n gweithgareddau mor eang â phosibl trwy’r cyfryngau cymdeithasol, eich cysylltiadau chi a’ch gwefan

 

  • Cewch anfon gwybodaeth atom ni am eich digwyddiadau a’ch gweithgareddau chi, a gwnawn rannu eich gwybodaeth trwy ein rhwydweithiau, ein cyfryngau cymdeithasol a’n gwefannau

 

 

 

  • Ac yn olaf, os oes gwirfoddolwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’ch grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu eich mudiad chi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cewch eu henwebu i’w henwi i ddathlu eu cyfraniad trwy anfon neges e-bost i office@dvsc.co.uk gan nodi’r enw, manylion cyswllt a pham mae eu hymdrechion gwirfoddol yn haeddu cael eu dathlu (mewn dim mwy na 250 o eiriau). Os oes gennych chi lun ohonynt i’w rannu gorau oll, neu cewch lenwi’r ffurflen ar ein gwefan yma – http://gwirfoddolwyrsirddinbych.net/rhannwch-eich-stori-chi/

 

Bydd ein hymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn dathlu gwaith #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn cael ei chynnal rhwng 1 Mehefin a 12 Mehefin, yn cyrraedd uchafbwynt gyda digwyddiad rhwydweithio i ddathlu yn swyddfeydd ein Canolfan Wirfoddoli ar 12 Mehefin, lle y gobeithiwn y bydd gwirfoddolwyr, mudiadau gwirfoddol a chymunedol, y trydydd sector a mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn ymuno gyda ni mewn digwyddiad dathlu a rhwydweithio. Darperir lluniaeth ysgafn.

 

Bydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn cymryd rhan mewn dau barti Trydar ledled y Deyrnas Unedig ar 1 Mehefin, 12:30-13:30 ac un arall ar 5 Mehefin, 14:30-15:30. Yn ystod yr amseroedd hyn bydd mudiadau ledled y Deyrnas Unedig yn trydar i ddiolch i’w gwirfoddolwyr gan ddefnyddio’r hashnod #volunteersweek, felly dathlwch eich gwirfoddoli a’ch gwirfoddolwyr chi ac ysbrydoli eraill trwy dynnu lluniau ohonch chi eich hun gan ddefnyddio’r faner Wythnos Gwirfoddolwyr (mewn atodiad gyda’r neges e-bost hwn) a ddefnyddio’r hashnod #ivolunteer i ddweud wrth pawb pam eich bod chi’n gwirfoddoli.

 

Felly ymunwch â ni i ddathlu #GwirfoddolwyrSirDdinbych ym mha bynnag fodd posibl, ac os oes gennych chi syniad neu awgrym sut y medrwn ni godi proffi gwirfoddolwyr, a gwirfoddoli, yn Sir Ddinbych yn ystod y cyfnod hwn (a thu hwnt), gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

 

Diolch yn fawr

 

Cofion cynnes

 

Helen

 

SAESNEG / ENGLISH