Digwyddiadau a Gweithgareddau CGGSDd  

Wythnos Gwirfoddolwyr 2017

(1 – 12 Mehefin)

Dydd Iau

1 Mehefin

Ysgol Rhuthun, ‘Dathlu Gwirfoddolwyr Ifanc’ 6pm
Dydd Gwener

2 Mehefin

#GwefrGwener – ‘Drysau Agored’ – Datblygu sgiliau a chyfarfod pobl newydd – dewch draw i ymuno yn #GwefrGwener yn Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli CGGSDd, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun  LL15 1AF, 1 – 3pm Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn ‘Dathlu Gwirfoddolwyr Ifanc’ 6pm
Dydd Llun

5 Mehefin

 

Dathlu’r gwaith creadigol ym maes Anableddau Dysgu yng Ngogledd Cymru: Arddangosfa ‘Medrwn’ – dewch i weld y delweddau ffotograffig pwerus sy’n dangos gallu a photensial pawb. Fideo calonogol y prosiect ‘Gwagleoedd Trochi’, yn gweithio’n greadigol â phobl ifanc gydag anableddau dwys. Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun LL15 1AF. Galwch heibio! 11am – 3.30pm. (Cynigir paned)
Dydd Mawrth

6 Mehefin

 

Digwyddiad Gwirfoddolwyr Pwynt Siarad y Rhyl, Llyfrgell y Rhyl  – Ydych chi’n mwynhau rhoi cymorth i bobl? Awydd ennill sgiliau newydd? Eisiau gwneud cyfraniad i’ch cymuned? Dewch i gyfarfod â staff o Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Merched Gogledd Cymru, Age Connects, TAPE, Y Groes Goch, Action on Hearing Loss, NEWCIS, a llawer rhagor! – 10am – 12pm (galw heibio)
Dydd Mercher

7 Mehefin

Digwyddiad Gwirfoddolwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau, Canolfan Byd Gwaith y Rhyl – Dewch i ddysgu sut y medrwch chi wirfoddoli yn eich ardal leol a chofrestru! 10am – 2pm (galw heibio)
Dydd Iau

8 Mehefin

 

Codi Sbwriel yn Rhyl Heulog’ #GwirfoddolwyrSirDdinbych – Dewch i ymuno â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Partneriaeth Dysgu Sir Ddinbych a Chadw Cymru’n Daclus ar gyfer ychydig o oriau llawn hwyl yn tacluso’r ardal leol – cyfarfod ym maes parcio Theatr Pafiliwn y Rhyl am 11am (bydd y digwyddiad yn gorffen am 1pm)
Dydd Gwener

9 Mehefin

 

#GwefrGwener – ‘Drysau Agored’ – Datblygu sgiliau a chyfarfod pobl newydd – dewch draw i ymuno yn #GwefrGwener yn Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli CGGSDd, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun  LL15 1AF, 1 – 3pm  
Dydd Llun

12 Mehefin

 

#GwirfoddolwyrSirDdinbych – Digwyddiad Dathlu Mawr, Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun LL15 1AF – 1.30 – 3.30pm

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau uchod, cysylltwch ar:

01824 702 441 neu e-bost: office@dvsc.co.uk

www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net

Cymrwch ran trwy ein ymgyrch cyfryngau cymdeithasol! Gweler trosodd……….

Os nad yw’n bosibl i chi ddod i un o’n digwyddiadau ni, mae’n bosibl i chi gymryd rhan mewn ffordd arall. Byddwn yn cynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol trwy gyfrwng Gweplyfr a Thrydar, @DVSC_Wales, i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a rhoi cydnabyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol i’r holl  #GwirfoddolwyrSirDdinbych sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn ystod y 12 mis diwethaf. Felly cymrwch ran yn yr ymgyrch hon, os gwelwch yn dda.

 

Mae nifer o ffyrdd i chi gyfrannu’n uniongyrchol i’r ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yma.

 

  • Cewch rannu gwybodaeth am ein digwyddiadau a’n gweithgareddau mor eang â phosibl trwy’r cyfryngau cymdeithasol, eich cysylltiadau chi a’ch gwefan

 

  • Cewch anfon gwybodaeth atom ni am eich digwyddiadau a’ch gweithgareddau chi, a gwnawn rannu eich gwybodaeth trwy ein rhwydweithiau, ein cyfryngau cymdeithasol a’n gwefannau

 

 

 

  • Ac yn olaf, os oes gwirfoddolwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’ch grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu eich mudiad chi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cewch eu henwebu i’w henwi i ddathlu eu cyfraniad trwy anfon neges e-bost i office@dvsc.co.uk gan nodi’r enw, manylion cyswllt a pham mae eu hymdrechion gwirfoddol yn haeddu cael eu dathlu (mewn dim mwy na 250 o eiriau). Os oes gennych chi lun ohonynt i’w rannu gorau oll, neu cewch lenwi’r ffurflen ar ein gwefan yma – http://gwirfoddolwyrsirddinbych.net/rhannwch-eich-stori-chi/

 

Felly gofynnwn i chi ymuno â ni wrth ddathlu #GwirfoddolwyrSirDdinbych ym mha bynnag ffordd y medrwch chi, ac os oes gennych chi syniad neu awgrym sut y medrwn ni godi proffil gwirfoddolwyr, a gwirfoddoli, yn Sir Ddinbych yn ystod y cyfnod hwn (a thu hwnt) gadewch i ni wybod, os gwelwch yn dda.

 

 

SAESNEG / ENGLISH