Datganiad i’r wasg i’w ryddhau ar unwaith

 

Drysau Agored yng Nghyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych 

 

Mae’r corff aelodaeth i wirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a gwirfoddol a mudiadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol yn Sir Ddinbych, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, yn cymryd rhan mewn dathliadau ledled y Deyrnas Unedig i gofnodi Wythnos Gwirfoddolwyr, yn cyrraedd uchafbwynt gyda’r Dathliad Mawr ar 12 Mehefin gyda llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau. (Gweler tudalen 4-5 isod am ragor o fanylion am yr ystod lawn o ddigwyddiadau.)

 

Dywedodd Helen Wilkinson, Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych: “Mae ychydig dros flwyddyn ers i mi ymuno â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych fel ei Brif Weithredwr newydd. Mae’r digwyddiadau a’r gweithgareddau rydym ni’n rhan ohonyn nhw eleni yn fwy niferus ac amrywiol na dathliadau’r llynedd, ac maen nhw’n dangos ein hymrwymiad i gynnwys gymaint o bobl ag y bo modd yn y gyfres hon o ddathliadau. Rydym ni’n edrych ymlaen at rannu straeon anhygoel a llawn ysbrydoliaeth am wirfoddoli, trwy’r cyfryngau cymdeithasol, a’n gwefan newydd, www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net. Rydym ni’n tynnu sylw at waith y #GwirfoddolwyrSirDdinbych ymroddgar hyn ac yn gwahodd aelodau’r gymuned i ymuno â ni a chymryd rhan yn ein gweithgareddau”.

 

Byddwn yn cynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol sy’n tynnu sylw at holl #GwirfoddolwyrSirDdinbych. Byddwn yn dechrau ar 1 Mehefin trwy ddathlu cyfraniad gwirfoddoli Sharon Scholfield o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a gyfrannodd oriau gwirfoddol hanfodol a’i sgiliau dylunio i ddatblygu logo newydd a hunaniaeth gyfeillgar i Clwb Drysau Agored newydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych sy’n cyfarfod bob dydd Gwener, 1-3pm, yng Nghanolfan Naylor Leyland yn Rhuthun. Bydd stori wirfoddoli Sharon i’w gweld ar wefan newydd CGGSDd, www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net, sydd wedi’i dargedu’n benodol at ddenu dinasyddion Sir Ddinbych i wirfoddoli. Mae CGGSDd yn annog unrhyw un a phawb yn Sir Ddinbych sydd wedi gwirfoddoli i rannu eu straeon i roi ysbrydoliaeth, a byddwn yn eu dathlu fel rhan o’n hymgyrch cyfryngau cymdeithasol.

 

Mae’r Clwb Drysau Agored yn cael ei arwain gan wirfoddolwyr, ac mae’n cyfarfod bob wythnos i gynnig lle cyfeillgar lle gall pobl ddod draw i gael paned ac elwa o gael cyngor a chymorth. Bydd Drysau Agored yn cynnwys dwy sesiwn wybodaeth a chymorth ar thema Gwirfoddoli yn ystod y cyfnod hwn, y cyntaf ddydd Gwener, 2 Mehefin, ac yna dydd Gwener, 9 Mehefin, 1-3pm yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun.

 

 

 

 

Nodiadau i Olygyddion  

Manylion am Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, CGGSDd, yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych. Ein cenhadaeth yw hyrwyddo, cefnogi a datblygu gwirfoddolwyr, mudiadau gwirfoddol a’r trydydd sector yn Sir Ddinbych a gogledd Cymru. 

 

Mae CGGSDd yn gweithio’n agos â Chynghorau Gwirfoddol Sirol eraill gogledd Cymru, ac mae’n aelod o Gymdeithas Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru (WACVC) sydd, mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), yn ffurfio’r seilwaith trydydd sector yng Nghymru.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Helen Wilkinson, Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych,  helenw@dvsc.co.uk  01824 702 441  / 07957 684 079

 

Dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales a hoffwch ein tudalen Gweplyfr our #DenbighshireVolunteers

 

Astudiaeth Achos Drysau Agored

Mae Drysau Agored yn cael ei arwain gan wirfoddolwyr, sef Wayne a Lavinia, y ddau ohonyn nhw wedi derbyn cymorth a chyngor trwy Glwb Swyddi Cynhwysiant Gweithredol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

Dros gyfnod o amser fe wnaethom ni sylweddoli nad oeddem ni angen clwb swyddi, ond mwy o rwydwaith cymorth i bobl fedru helpu eu hunain a’i gilydd i gymryd y cam nesaf yn eu bywydau, beth bynnag fo hynny. Gwnaeth Wayne a Lavinia, a thîm CGGSDd drafod y sefyllfa a phenderfynu lansio’r Clwb Drysau Agored. Felly ynghyd â chymorth i lunio CV a chwilio am swyddi rydym ni’n cynnig cyngor a chymorth i ddod o hyd i leoliad gwrifoddoli, gwybodaeth am gyfleoedd dysgu pellach a chymorth Technoleg Gwybodaeth fel rhan o ymrwymiad CGGSDd i’r Siarter Cynhwysiant Digidol.

Mae Wayne a Lavinia yn Hyrwyddwyr Digidol ac maen nhw yno i helpu pobl i ymdopi mewn byd cynyddol ddigidol, beth bynnag fo eu hoedran. Mae Wayne a Lavinia yn darparu hyfforddiant a chymorth un i un, ac yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd tîm a hyfforddiant CGGSDd.

 

Daeth Barbara, un o aelodau Drysau Agored, i sesiwn ar ôl i’w merch ddechrau mynychu ac mae hi wedi dechrau ei modiwlau cynhwysiant digidol ei hun gyda Lavinia. Y ceisiadau mwyaf cyffredin yw’r rhai gan bobl sydd wedi derbyn ffôn/dyfais llechen newydd, ond sydd ddim yn gwneud y gorau o alluoedd eu dyfais.

 

Mae croeso i unrhyw un ddod â’u dyfais eu hunain ac fe wnawn ni weithio gyda chi i’ch cynorthwyo i’w ddeall a’i ddefnyddio i’w lawn botensial. Medrwn eich cynorthwyo i sefydlu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a’ch llywio trwy’r broses o elwa o’r mwyaf ohonyn nhw.

 

P’un ai ydych chi angen tacluso CV, mynd ar-lein neu awydd dod i gael paned a chanfod pa gyfleoedd sydd ar gael yn eich ardal chi, mae croeso i chi alw heibio, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth anfonwch neges e-bost at Emma Gray, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Llesiant (Arweinydd Cynhwysiant Gweithredol)  emmag@dvsc.co.uk neu ffoniwch 01824 702441

 

 

Digwyddiadau a Gweithgareddau CGGSDd 

Wythnos Gwirfoddolwyr –

Y Dathliad Mawr (1 – 12 Mehefin 2017)

 

Dydd Iau

1 Mehefin

Ysgol Rhuthun, ‘Dathlu Gwirfoddolwyr Ifanc’ 6pm
Dydd Gwener

2 Mehefin

#GwefrGwener – ‘Drysau Agored’ – Datblygu sgiliau a chyfarfod pobl newydd – dewch draw i ymuno yn #GwefrGwener yn Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli CGGSDd, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun  LL15 1AF, 1 – 3pm Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn ‘Dathlu Gwirfoddolwyr Ifanc’ 6pm
Dydd Llun

5 Mehefin

 

Dathlu’r gwaith creadigol ym maes Anableddau Dysgu yng Ngogledd Cymru: Arddangosfa ‘Medrwn’ – dewch i weld y delweddau ffotograffig pwerus sy’n dangos gallu a photensial pawb. Fideo calonogol y prosiect ‘Gwagleoedd Trochi’, yn gweithio’n greadigol â phobl ifanc gydag anableddau dwys. Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun LL15 1AF. Galwch heibio! 11am – 3.30pm. (Cynigir paned)
Dydd Mawrth

6 Mehefin

 

Digwyddiad Gwirfoddolwyr Pwynt Siarad y Rhyl, Llyfrgell y Rhyl  – Ydych chi’n mwynhau rhoi cymorth i bobl? Awydd ennill sgiliau newydd? Eisiau gwneud cyfraniad i’ch cymuned? Dewch i gyfarfod â staff o Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Merched Gogledd Cymru, Age Connects, TAPE, Y Groes Goch, Action on Hearing Loss, NEWCIS, a llawer rhagor! – 10am – 12pm (galw heibio)
Dydd Mercher

7 Mehefin

Digwyddiad Gwirfoddolwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau, Canolfan Byd Gwaith y Rhyl – Dewch i ddysgu sut y medrwch chi wirfoddoli yn eich ardal leol a chofrestru! 10am – 2pm (galw heibio)
Dydd Iau

8 Mehefin

 

Codi Sbwriel yn Rhyl Heulog’ #GwirfoddolwyrSirDdinbych – Dewch i ymuno â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Partneriaeth Dysgu Sir Ddinbych a Chadw Cymru’n Daclus ar gyfer ychydig o oriau llawn hwyl yn tacluso’r ardal leol – cyfarfod ym maes parcio Theatr Pafiliwn y Rhyl am 11am (bydd y digwyddiad yn gorffen am 1pm)
Dydd Gwener

9 Mehefin

 

#GwefrGwener – ‘Drysau Agored’ – Datblygu sgiliau a chyfarfod pobl newydd – dewch draw i ymuno yn #GwefrGwener yn Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli CGGSDd, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun  LL15 1AF, 1 – 3pm  
Dydd Llun

12 Mehefin

 

#GwirfoddolwyrSirDdinbych – Digwyddiad Dathlu Mawr, Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun LL15 1AF – 1.30 – 3.30pm

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau uchod, cysylltwch ar:

01824 702 441 neu e-bost: office@dvsc.co.uk

www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net

Cymrwch ran trwy ein ymgyrch cyfryngau cymdeithasol!

Os nad yw’n bosibl i chi ddod i un o’n digwyddiadau ni, mae’n bosibl i chi gymryd rhan mewn ffordd arall. Byddwn yn cynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol trwy gyfrwng Gweplyfr a Thrydar, @DVSC_Wales, i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a rhoi cydnabyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol i’r holl  #GwirfoddolwyrSirDdinbych sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn ystod y 12 mis diwethaf. Felly cymrwch ran yn yr ymgyrch hon, os gwelwch yn dda.

 

Mae nifer o ffyrdd i chi gyfrannu’n uniongyrchol i’r ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yma.

 

  • Cewch rannu gwybodaeth am ein digwyddiadau a’n gweithgareddau mor eang â phosibl trwy’r cyfryngau cymdeithasol, eich cysylltiadau chi a’ch gwefan

 

  • Cewch anfon gwybodaeth atom ni am eich digwyddiadau a’ch gweithgareddau chi, a gwnawn rannu eich gwybodaeth trwy ein rhwydweithiau, ein cyfryngau cymdeithasol a’n gwefannau

 

 

  • Mae croeso i chi ledaenu’r neges ac annog pobl rydych chi’n eu hadnabod sydd wedi gwirfoddoli i rannu eu straeon ar ein gwefan. http://gwirfoddolwyrsirddinbych.net/eich-storiau-chi/

 

 

  • Ac yn olaf, os oes gwirfoddolwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’ch grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu eich mudiad chi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cewch eu henwebu i’w henwi i ddathlu eu cyfraniad trwy anfon neges e-bost i office@dvsc.co.uk gan nodi’r enw, manylion cyswllt a pham mae eu hymdrechion gwirfoddol yn haeddu cael eu dathlu (mewn dim mwy na 250 o eiriau). Os oes gennych chi lun ohonynt i’w rannu gorau oll, neu cewch lenwi’r ffurflen ar ein gwefan yma – http://gwirfoddolwyrsirddinbych.net/rhannwch-eich-stori-chi/

 

Felly gofynnwn i chi ymuno â ni wrth ddathlu #GwirfoddolwyrSirDdinbych ym mha bynnag ffordd y medrwch chi, ac os oes gennych chi syniad neu awgrym sut y medrwn ni godi proffil gwirfoddolwyr, a gwirfoddoli, yn Sir Ddinbych yn ystod y cyfnod hwn (a thu hwnt) gadewch i ni wybod, os gwelwch yn dda.

 

 

                                                                                                                       

SAESNEG / ENGLISH