Medrwn PDF

Datganiad i’r wasg i’w ryddhau ar unwaith

‘Medrwn…’  yng Nghyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Mae’r corff aelodaeth i wirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a gwirfoddol a mudiadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol yn Sir Ddinbych, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, yn cymryd rhan mewn dathliadau ledled y Deyrnas Unedig i gofnodi Wythnos Gwirfoddolwyr, yn cyrraedd uchafbwynt gyda’r Dathliad Mawr ar 12 Mehefin gyda llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau. (Gweler isod am ragor o fanylion am yr ystod lawn o ddigwyddiadau.)

 

Arddangosfa ffotograffau gan Ceridwen Hughes o ‘Same but Different’ yw

‘Medrwn …’ sy’n archwilio gobeithion a breuddwydion oedolion ifanc ag anableddau dysgu. Mae’r delweddau’n rymus, cadarnhaol a llawn dirnadaeth. Mae’r arddangosfa ar-lein wedi denu diddordeb o bob cwr o’r byd, yn enwedig yr Unol Daleithau ac Awstralia.

 

Bydd yr artist llawrydd, rheolwr prosiect, ymgynghorydd a chydweithredwr Ticky Lowe yn dangos ac yn trafod ffilm fer ‘Gwagleoedd Trochi’ trwy gydol y dydd. Mae’n cyfleu ymatebion pobl ifanc ag anableddau dwys i amgylchedd dros dro ysgogol. Eisiau gwybod mwy? Dewch draw i sgwrsio gyda Ticky a dysgu rhagor.  https://vimeo.com/211280524

 

Gellir gweld yr arddangosfa rhwng 11am a 3:30pm yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, LL15 1AF.

 

Cyllidwyd y ddau brosiect trwy Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru 2016/17 y bu Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn ei gweinyddu ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru.

 

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Helen Wilkinson: “Rydw i’n falch iawn o rôl Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn cefnogi arloesi a chreadigrwydd mewn prosiectau a gweithgareddau a ddarparwyd gan fudiadau sy’n rhoi cymorth a chefnogaeth i unigolion ag anabledd dysgu, ac rydym ni wrth ein boddau ein bod ni’n cynnal yr arddangosfa hon gyda dau artist sydd wedi gwirfoddoli eu hamser ar gyfer y digwyddiad hwn yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr.”


 

Nodiadau i Olygyddion  

Manylion am Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, CGGSDd, yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych. Ein cenhadaeth yw hyrwyddo, cefnogi a datblygu gwirfoddolwyr, mudiadau gwirfoddol a’r trydydd sector yn Sir Ddinbych a gogledd Cymru.

Mae CGGSDd yn gweithio’n agos â Chynghorau Gwirfoddol Sirol eraill gogledd Cymru, ac mae’n aelod o Gymdeithas Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru (WACVC) sydd, mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), yn ffurfio’r seilwaith trydydd sector yng Nghymru.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Helen Wilkinson, Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych,  helenw@dvsc.co.uk  01824 702 441 neu 07957 684 079

 

Dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales a hoffwch ein tudalen Gweplyfr #DenbighshireVolunteers

 

‘Medrwn …’ – Astudiaeth Achos

 

PAIGE

 

“Mae bod ag anabledd yn eich gwneud chi’n unigryw, yn eich gwneud chi’n wahanol i bobl eraill. Mewn ffordd, gall eich cynorthwyo chi yn ogystal â’ch rhwystro chi ar adegau.

Mae fy anabledd i’n gwneud i mi feddwl ychydig yn wahanol i eraill. Rydw i’n meddwl ar gyflymder gwahanol. Mae prosiectau fel ‘Medrwn…’ yn ein helpu i esbonio pwy ydym ni ac rydych chi am gymryd rhan dim ond er mwyn profi eich bod chi’n medru gwneud hynny. Y rheswm rydw i’n gwneud hyn yw er mwyn helpu pobl i ddeall yn well.

 

Mae bod ag anabledd yn eich gosod ar wahân. Mae’n rhoi min cudd i chi nad ydych chi’n gwybod amdano nes i chi ei ganfod.  Mae bod yn anabl yn fyd rhyfeddol i fod ynddo ac rydw i’n falch o fod yn rhan ohono.”

 

Mae Paige ar y sbectrwm awtistiaeth, ac yn dioddef o Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd a llewyg fasofagal sy’n achosi iddi lewygu.

 

Digwyddiadau a Gweithgareddau CGGSDd 

Wythnos Gwirfoddolwyr –

Y Dathliad Mawr (1 – 12 Mehefin 2017)

Dydd Iau

1 Mehefin

Ysgol Rhuthun, ‘Dathlu Gwirfoddolwyr Ifanc’ 6pm
Dydd Gwener

2 Mehefin

#GwefrGwener – ‘Drysau Agored’ – Datblygu sgiliau a chyfarfod pobl newydd – dewch draw i ymuno yn #GwefrGwener yn Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli CGGSDd, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun  LL15 1AF, 1 – 3pm Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn ‘Dathlu Gwirfoddolwyr Ifanc’ 6pm
Dydd Llun

5 Mehefin

 

Dathlu’r gwaith creadigol ym maes Anableddau Dysgu yng Ngogledd Cymru: Arddangosfa ‘Medrwn’ – dewch i weld y delweddau ffotograffig pwerus sy’n dangos gallu a photensial pawb. Fideo calonogol y prosiect ‘Gwagleoedd Trochi’, yn gweithio’n greadigol â phobl ifanc gydag anableddau dwys. Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun LL15 1AF. Galwch heibio! 11am – 3.30pm. (Cynigir paned)
Dydd Mawrth

6 Mehefin

 

Digwyddiad Gwirfoddolwyr Pwynt Siarad y Rhyl, Llyfrgell y Rhyl  – Ydych chi’n mwynhau rhoi cymorth i bobl? Awydd ennill sgiliau newydd? Eisiau gwneud cyfraniad i’ch cymuned? Dewch i gyfarfod â staff o Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Merched Gogledd Cymru, Age Connects, TAPE, Y Groes Goch, Action on Hearing Loss, NEWCIS, a llawer rhagor! – 10am – 12pm (galw heibio)
Dydd Mercher

7 Mehefin

Digwyddiad Gwirfoddolwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau, Canolfan Byd Gwaith y Rhyl – Dewch i ddysgu sut y medrwch chi wirfoddoli yn eich ardal leol a chofrestru! 10am – 2pm (galw heibio)
Dydd Iau

8 Mehefin

 

Codi Sbwriel yn Rhyl Heulog’ #GwirfoddolwyrSirDdinbych – Dewch i ymuno â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Partneriaeth Dysgu Sir Ddinbych a Chadw Cymru’n Daclus ar gyfer ychydig o oriau llawn hwyl yn tacluso’r ardal leol – cyfarfod ym maes parcio Theatr Pafiliwn y Rhyl am 11am (bydd y digwyddiad yn gorffen am 1pm)
Dydd Gwener

9 Mehefin

 

#GwefrGwener – ‘Drysau Agored’ – Datblygu sgiliau a chyfarfod pobl newydd – dewch draw i ymuno yn #GwefrGwener yn Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli CGGSDd, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun  LL15 1AF, 1 – 3pm  
Dydd Llun

12 Mehefin

 

#GwirfoddolwyrSirDdinbych – Digwyddiad Dathlu Mawr, Swyddfeydd Canolfan Wirfoddoli Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun LL15 1AF – 1.30 – 3.30pm

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau uchod, cysylltwch ar: 01824 702 441 neu e-bost: office@dvsc.co.uk

www.gwirfoddolwyrsirddinbych.net

Cymrwch ran trwy ein ymgyrch cyfryngau cymdeithasol!

Os nad yw’n bosibl i chi ddod i un o’n digwyddiadau ni, mae’n bosibl i chi gymryd rhan mewn ffordd arall. Byddwn yn cynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol trwy gyfrwng Gweplyfr a Thrydar, @DVSC_Wales, i hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr a rhoi cydnabyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol i’r holl  #GwirfoddolwyrSirDdinbych sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn ystod y 12 mis diwethaf. Felly cymrwch ran yn yr ymgyrch hon, os gwelwch yn dda.

 

Mae nifer o ffyrdd i chi gyfrannu’n uniongyrchol i’r ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yma.

 

  • Cewch rannu gwybodaeth am ein digwyddiadau a’n gweithgareddau mor eang â phosibl trwy’r cyfryngau cymdeithasol, eich cysylltiadau chi a’ch gwefan

 

  • Cewch anfon gwybodaeth atom ni am eich digwyddiadau a’ch gweithgareddau chi, a gwnawn rannu eich gwybodaeth trwy ein rhwydweithiau, ein cyfryngau cymdeithasol a’n gwefannau

 

 

 

  • Ac yn olaf, os oes gwirfoddolwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’ch grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu eich mudiad chi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cewch eu henwebu i’w henwi i ddathlu eu cyfraniad trwy anfon neges e-bost i office@dvsc.co.uk gan nodi’r enw, manylion cyswllt a pham mae eu hymdrechion gwirfoddol yn haeddu cael eu dathlu (mewn dim mwy na 250 o eiriau). Os oes gennych chi lun ohonynt i’w rannu gorau oll, neu cewch lenwi’r ffurflen ar ein gwefan yma – http://gwirfoddolwyrsirddinbych.net/rhannwch-eich-stori-chi/

 

Felly gofynnwn i chi ymuno â ni wrth ddathlu #GwirfoddolwyrSirDdinbych ym mha bynnag ffordd y medrwch chi, ac os oes gennych chi syniad neu awgrym sut y medrwn ni godi proffil gwirfoddolwyr, a gwirfoddoli, yn Sir Ddinbych yn ystod y cyfnod hwn (a thu hwnt) gadewch i ni wybod, os gwelwch yn dda.             


 

SAESNEG / ENGLISH