Mrs Eurwen Edwards MBE – Ysbrydoliaeth i #GwirfoddolwyrSirDdinbych

Pan wnes i ymuno â Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych fel y Prif Weithredwr newydd ym mis Mai y llynedd, cefais y pleser o gyfarfod Mrs Eurwen Edwards MBE eto.

Roeddwn i eisoes wedi dod ar draws y Mrs Edwards chwedlonol trwy fy ngwaith gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru gan ei bod hi’n un o’r ymddiriedolwyr. Roedd pawb yn uchel ei parch tuag ati. Chwaraeodd ran allweddol yn annog, cefnogi a galluogi Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gymryd swyddfeydd Neuadd Morfa yn y Rhyl sawl blwyddyn yn ôl. Roedd hi hefyd yn cael ei hadnabod fel eiriolydd cadarn dros ogledd Cymru yng Nghaerdydd. Cydnabuwyd ei gwaith gwirfoddol hefyd trwy ddyfarnu’r MBE iddi.

Mrs Edwards yw un o aelodau Bwrdd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych sydd wedi gwasanaethu hiraf, sy’n esbonio ei swydd fel Llywydd Anrhydeddus. Fe’i penodwyd fel un o ymddiriedolwyr yr elusen ar 28 Tachwedd 1996 cyn ymddeol ar 31 Mawrth 2017, yn ddim ond 97 oed, ar ôl mwy na dau ddegawd o wasanaeth i’r Cyngor.
Mae hi’n ysbrydoliaeth go iawn i #GwirfoddolwyrSirDdinbych – yn ddoeth iawn ond yn ifanc ei hysbryd ac yn meddu ar natur direidus. Nid yw cyfraniad gwirfoddol Mrs Edwards i gymuned Sir Ddinbych wedi’i gyfyngu i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. Mae hi wedi ei gwreiddio’n ddwfn yn sylfaen sector gwirfoddol gogledd Cymru. Bu’n Llywydd Cymdeithas Tai Pennaf, ac yn ymddiriedolwr, gan ymddeol o’r swyddogaethau hyn yn gymharol ddiweddar. Cynorthwyodd i sefydlu Canolfan Merched Gogledd Cymru hefyd.
Pan ofynnwyd i Damon, ein Gweinyddydd Aelodaeth a Chymorth Busnes newydd, sgwrsio gyda Mrs Edwards yn ddiweddar i ganfod mwy am ei hanes ym maes gwirfoddoli fel rhan o’r gwaith ymchwil ar gyfer yr erthygl hon, fe’i holodd beth oedd y prif gymhelliant dros wirfoddoli. Roedd ei sylwadau’n ddadlennol. Dywedodd wrth Damon mai ei phrif gymhelliant oedd cynorthwyo’r anabl a’r rhai mewn angen help llaw; pobl yr oedd bywyd yn heriol iddynt.
Yr hyn yr hoffwn i ei ychwanegu at hyn, ar sail fy mhrofiad o weithio gyda hi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yw ei bod hi’n angerddol dros yr henoed, mynd i’r afael ag unigrwydd ac mae hi yr un mor angerddol am rôl y sector yn ymdrin â’r materion hyn gan weithio mewn partneriaeth gyda’n partneriaid sector cyhoeddus – yn ogystal â’u herio pan fo angen. Mae hi’n eiriolydd cryf o blaid y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig, sy’n ei gwneud yn ddynes o flaen ei hamser, yn ogystal â dynes ei chyfnod.
Bu Mrs Edwards yn aelod Bwrdd ymroddgar i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ac yn hyrwyddwr rôl y sefydliad fel y corff aelodaeth a’r mudiad seilwaith lleol ar gyfer gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector yn Sir Ddinbych. Wedi’r cyfan, mae hi wedi cyfrannu dros ddau ddegawd o wasanaeth i’r mudiad. Cyflawnodd waith allweddol fel aelod o’r Bwrdd ac fel ein Llywydd, a bydd colled mawr ar ei hôl gan y Bwrdd ac aelodau’r tîm.
Rwy’n gobeithio bod ei stori hi’n ysbrydoliaeth i holl #GwirfoddolwyrSirDdinbych ac #YmddiriedolwyrSirDdinbych. Mae hi’n esiampl o’r ffordd mae gwirfoddoli yn gwella a chryfhau lles personol a lles y gymuned. Dymunwn y gorau iddi yn ei hymddeoliad a bydd dathliad arbennig o’i gwasanaethau i’r sector yn ein Dathliad Mawr ar 12 Mehefin yn ein Canolfan Wirfoddoli yn Rhuthun.
Gobeithiwn y medrwch chi ymuno â ni ar gyfer y dathliad hwn.

SAESNEG / ENGLISH