Symudodd Sylvia i Loches Menywod ym mis Ebrill 2016 ar ôl bod yn briod am tua 41 o flynyddoedd. Pan gyrhaeddodd yno dywedodd nad oedd ganddi unrhyw hyder a’i bod ofn “ond yn falch o fod yn rhywle lle gallai deimlo’n ddiogel, o’r diwedd.” Roedd hi wedi cefnogi busnes Technoleg Gwybodaeth ei gŵr yn ystod ei phriodas ond roedd hyn yn golygu nad oedd ganddi unrhyw gymwysterau ffurfiol a dim profiad gwaith y tu hwnt i hyn. Derbyniodd Sylvia gymorth rhagorol gan Gymorth i Fenywod, yn cynnwys atgyfeiriad ganddyn nhw i’r Prosiect Cynhwsiant Gweithredol ym mis Awst 2016.

Tra’n cael cymorth gan Weithiwr Cymorth Cynhwysiant Gweithredol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych cymrodd Sylvia ran mewn amrywiaeth o gyrsiau, yn cynnwys Ymwybyddiaeth ynghylch Iechyd Meddwl ac Uchafu eich Incwm. Gwnaeth y prosiect roi cefnogaeth iddi fynychu amrywiaeth o gyrsiau yn HWB Dinbych yn cynnwys cwrs cynyddu hyder, Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr, Cymdeithaseg a Throseddeg – ddim yn ddrwg i ddynes oedd yn credu nad oedd hi’n medru gwneud llawer! Yna cafodd Sylvia gefnogaeth i ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli yn siop Hosbis Sant Cyndeyrn yn Rhuthun lle mae hi’n gwirfoddoli dridiau’r wythnos erbyn hyn ac mae’r canlyniad hwnnw yn golygu ei bod wedi gadael y prosiect Cynhwysiant Gweithredol – ond nid teulu Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

Gwnaeth y ‘Clwb Cynhwysiant Digidol Drysau Agored’ ddeillio o’r prosiect Cynhwysiant Gweithredol fel ffordd i gyfranogwyr ennill sgiliau a chymorth tra’n chwilio am waith. Cynhelir y clwb gan Wayne a Lavinia – dau o fuddiolwyr eraill y prosiect Cynhwysiant Gweithredol. Parhaodd Sylvia i fynd i sesiynau Drysau Agored, gan ein diweddaru ni am yr hyn mae hi’n ei wneud a llonni ein prynhawniau Gwener yn aml.

Ym mis Mehefin 2017, yn dilyn asesiad Lwfans Cymorth a Chyflogaeth, symudodd Sylvia i dderbyn Lwfans Ceisiwr Gwaith a dechrau chwilio am swydd yn ffurfiol. Mae hon yn broses bryderus i unrhyw un, ond yn enwedig os ydi eich sgiliau Technoleg Gwybodaeth yn isel gan fod cymaint ar-lein y dyddiau hyn, a dyna’n union pam sefydlwyd Drysau Agored i gynnig cymorth. Gweithiodd Wayne a Lavinia gyda Sylvia i’w helpu i greu a llywio ei ffordd trwy ei chyfrif Paru Swyddi; creu cyfrif e-bost; llunio CV; chwilio am swyddi ar-lein a gwneud ceisiadau am swyddi. Roeddem ni mor falch pan gafodd hi wahoddiad am gyfweliad am swydd glanhau yn Rhuthun ddechrau Medi. Gwnaeth gwirfoddolwyr Drysau Agored ei chynorthwyo trwy gynnal ffug gyfweliadau gyda hi. Mae’n ymddangos bod Wayne yn cynnal cyfweliad eithaf heriol! Rydym ni mor falch o fedru llongyfarch Sylvia yn ffurfiol yn awr ar y cyflawniad rhagorol o sicrhau’r swydd.

Pan wnaethom ni ofyn iddi hi sut roedd hi’n teimlo nawr ei bod hi wedi cael cynnig ei swydd gyntaf, atebodd Sylvia: “Rydw i’n teimlo’n wych, fel petai rhywun yn creu fy mod i werth rhywbeth. Fuaswn i ddim wedi medru gwneud hyn heb gymorth y tîm Cynhwysiant Gweithredol a Wayne a Lavinia, Drysau Agored.”

Dywedodd Emma Gray, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Llesiant – Arweinydd Cynhwysiant Gweithredol: “Rydym ni mor falch a hapus dros Sylvia. Ma hi wedi bod yn bleser gweithio gyda hi ac mae ganddi’r gallu i wneud gymaint mwy nag y mae hi’n sylweddoli – gobeithio y gwnaiff hyn ei helpu i hi weld yr hyn rydym ni’n ei wybod eisoes. Llongyrchiadau Sylvia; roeddem ni bob amser o’r farn dy fod yn haeddu hyn. Diolch o galon am ein cardiau.”

SAESNEG / ENGLISH