Prosiect Cyfeillio Ymestyn

Crynodeb y Prosiect

Nod y prosiect Ymestyn yw darparu cwmniaeth i bobl yn Llangollen a Dyffryn Ceiriog sy’n unig ac wedi’u harunigo’n gymdeithasol. Mae’r rhan fwyaf o’n cleientiaid hyd yma yn bobl hŷn ac efallai wedi dioddef profedigaeth neu’n gaeth i’w cartref, rhai gyda phroblemau iechyd meddwl, ond mae’n wasanaeth sy’n agored i unrhyw un mewn angen.

Mae Ymestyn yn darparu gwirfoddolwr wedi’i hyfforddi a allai helpu rhywun i fyw bywyd llawnach ac integreiddio yn eu cymuned leol. Nid yw’n cael ei ddarparu yn lle’r gofal a ddarperir gan asiantaethau eraill, ond mae’n darparu cyfeillgarwch a chymorth am gyfnod cyfyngedig. Ni chodir tâl ar y cleient.

Mae Ymestyn yn gweithio gyda meddygon, nyrsus a Gwasanaethau Cymdeithasol lleol, sydd wedi dangos diddordeb ac sy’n gefnogol iawn. Mae Hosbis Tŷ’r Eos yn darparu hyfforddiant, canllawiau a gwiriadau Gwasanaeth Datgelu ac Atal. Mae dau griw o wirfoddolwyr wedi eu hyfforddi erbyn hyn a dechreuodd Rhan 1 y gwasanaeth gyda’r atgyfeiriadau cyntaf ym mis Mehefin 2016.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae’r gwasanaeth Ymestyn wedi ei ddarparu yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr hyd yma.

Mae’r gwirfoddolwyr cyfeillio yn cael eu cyfateb gyda chleientiaid ar sail cefndir neu ddiddordebau cyffredin a byddant yn gweithredu fel ‘cymdogion da’ ar eu rhan. Mae’r hyn y byddant yn ei wneud yn amrywio, gan fod gennym ni i gyd anghenion gwahanol, ond yn nodweddiadol bydd yn cynnwys:-

  • Medru rhoi awr neu ddwy o’u hamser bob wythnos
  • Meithrin perthynas sensitif a gofalgar
  • Ymweld â phobl yn eu cartref a mynd â nhw allan ar deithiau byr
  • Cyflwyno cleientiaid i weithgareddau yn yr ardal.

 

Gallai gwirfoddolwyr ein cynorthwyo hefyd gyda threfnu a gweinyddu’r gwasanaeth. Mae Ymestyn yn talu costau teithio lle bo’n briodol, ac mae’r hyfforddiant am ddim.

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH