Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor (Age Connects)

Crynodeb y Prosiect

Mae Gwybodaeth a Chyngor yn wasanaeth sy’n helpu pobl hŷn (50+) trwy gysylltu dinasyddion trwy gyfrwng sgyrsiau ystyrlon. Rydym ni’n darparu cyswllt rhwng dinasyddion Sir Ddinbych a llawer o fudiadau a grwpiau cymunedol eraill, yn cynnwys gwasanaethau eraill Age Connects a’r Cyngor Sir.

Mae’r gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor yn gweithredu mewn modd cefnogol, sy’n ‘gwneud gyda’r unigolyn’. Rydym ni’n grymuso pobl i gymryd rheolaeth o’u bywydau trwy adnabod datrysiadau ac adeilaau ar eu galluoedd a’u cryfderau. Rydym ni’n gwneud hyn trwy gyfrwng ein desg gymorth, cyfleusterau galw heibio, gwefan, taflenni, cyflwyniadau a phresenoldeb mewn digwyddiadau lleol.

Mae Gwybodaeth a Chyngor yn gyfannol ac wedi’i deilwra i weddu i anghenion unigolyn; nid oes gennym ddull ‘yr un peth yn iawn i bawb.’ Mae ein gwasanaeth yn ymatebol ac yn rhoi’r unigolyn yn ganolog, gyda phwyslais ar atal, dadesgyn a chadwraeth. Mae ein tîm staff wedi’u hyfforddi i gynnal urddas unigolion, sicrhau eu bod yn teimlo’n werthfawr, yn cael eu parchu a chyda rheolaeth dros eu hamgylchiadau.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n medru datblygu sgiliau newydd, cynyddu hyder, hunan barch a lles, ac mae’n ffordd wych i helpu gwneud ffrindiau newydd. Efallai eich bod chi am roi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned leol, ennill profiad gwaith gwerthfawr neu efallai eich bod am fod yn fwy gweithgar yn gorfforol a chymdeithasol.

Mae Age Connects Canol Gogledd Cymru yn gwahodd gwirfoddolwyr i fod yn rhan o’i waith elusenol. Mae’r enghreifftiau yn cynnwys darparu rhaglenni gweithgareddau 10 wythnos o hyd mewn cartrefi gofal, cwnsela, gweinyddiaeth gyffredinol, darparu cyngor ynni, newid tariff a chymorth gyda hawlio budd-daliadau lles.

Hoffem sefydlu Ffrindiau Age Connects eleni a fydd yn canolbwyntiau ar ddigwyddiadau cymunedol a chodi arian.

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH