Gwasanaeth Cymorth Adran Frys Ysbyty Glan Clwyd (Y Groes Goch / Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol)

Crynodeb y Prosiect

Mae Gwasanaeth Cymorth Adran Frys Ysbyty Glan Clwyd yn bartneriaeth rhwng Y Groes Goch a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol. Bydd y gwasanaeth yn gweithredu chwe diwrnod yr wythnos. Darperir cymorth i ddechrau gan dîm staff y Groes Goch a gwirfoddolwyr wedi’u lleoli yn yr Adran Frys a thîm Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol wedi’u lleoli yn y gymuned.

Prif amcanion y gwasanaeth yw:

  1. Cefnogi profiad y claf yn gyffredinol
    2. Gwella’r llif cleifion trwy’r Adran Frys
    3. Cysylltu cleifion â gwasanaethau cymorth yn y gymuned i gefnogi eu lles

Bydd y timau yn cefnogi unigolion, gofalwyr a’u teuluoedd, yn cynnwys rhoi cymorth i rai unigolion bregus i’w rhyddhau yn ôl i’w cartrefi yn ystod oriau gweithredu’r gwasanaeth.

Yna bydd gwasanaeth cymorth Cymydog Da y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol, sydd eisoes yn cynnig cymorth rhagorol yn y gymuned i bobl hŷn yn Sir Ddinbych, yn defnyddio eu tîm i geisio cefnogi hyd yn oed mwy o bobl yn y gymuned.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae gan y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol a’r Groes Goch nifer o wahanol gyfleoedd i wirfoddoli i gefnogi eu cymunedau yn yr ysbytai a chymunedau lleol ar draws gogledd Cymru.

Yn y prosiect penodol hwn byddwn yn chwilio am wirfoddolwyr i weithio’n benodol yn yr Adran Frys a gweithio fel rhan o dîm y Groes Goch yn cefnogi unigolion ar adeg argyfwng, ac yn rhoi cymorth iddynt ddychwelyd i’w cartref.

Mae’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol angen gwirfoddolwyr ychwanegol ar gyfer y prosiect hwn er mwyn parhau i ehangu eu gwasanaethau yn rhoi cymorth i unigolion bregus yn ein cymunedau trwy’r cynllun Cymydog Da.

Byddai’r cyfle gwirfoddoli hwn yn cynorthwyo i leihau’r risg o sefyllfa argyfwng yn y dyfodol o ran y bobl hynny sydd wedi dychwelyd i’w cartref.

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH