Chwith i’r dde: Clare (Gweinyddydd Cynhwysiant Gweithredol), Louisa (Swyddog Cymorth Cynhwysiant Gweithredol) a Emma (Arweinydd Cynhwysiant Gweithredol)

“Pan rydych chi wedi cael salwch neu anabledd sydd wedi eich rhwystro rhag cyflogaeth tymor hir, fel yn fy achos i, mae’n hawdd teimlo’n unig a braidd yn ddiwerth. Y llynedd sylweddolais bod angen i mi wneud rhywbeth a fyddai’n fy helpu i fynd allan fwy a theimlo’n llai arunig.

Roeddwn i wedi gwirfoddoli o’r blaen, trwy gysylltu gyda Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, a phenderfynais alw heibio i sgwrsio gyda rhywun am wirfoddoli eto. Roeddwn i’n nerfus iawn ond fe wnes i ymuno gyda’r prosiect Cynhwysiant Gweithredol ac fe wnaethon nhw fy rhoi i ar gyrsiau a fy helpu i gysylltu gyda sefydliadau yn cynnig gwaith gwirfoddol roedd gen i ddiddordeb ynddo.

Roedd y Prosiect Cynhwysiant Gweithredol yn wych i mi oherwydd cefais fynd ar gwrs cynyddu hyder a hyfforddiant arall sydd wedi gwella fy nghyflogadwyedd. Fe wnaeth roi’r cyfle i mi gymdeithasu a chyfarfod pobl newydd trwy’r hyfforddiant a’r gweithgareddau a gynigiwyd trwy’r prosiect.

Yn ddiweddarach, oherwydd fy sgiliau gweinyddol, cymrais rôl gwirfoddoli yn CGGSDd ei hun. Fe wnaeth y rôl gwirfoddoli yma ganiatáu i mi ddefnyddio fy sgiliau, ac fe wnaeth lawer i gynyddu fy hunan hyder. Roeddwn i’n hoffi fy mod i’n medru helpu aelodau’r tîm gyda phethau anghyfarwydd iddyn nhw, neu nad oedd ganddyn nhw’r amser i’w wneud eu hunain, ac fe ddysgais gymaint ganddyn nhw hefyd.

Dychwelyd i waith cyflogedig oedd fy nod tymor hir ond nid oedd yn darged hawdd i mi gan fy mod i’n wynebu rhwystrau, ond gwnaeth gwirfoddoli trwy’r Prosiect Cynhwysiant Gweithredol helpu. Doeddwn i ddim yn medru rhoi fy amser bob tro oes oeddwn i’n teimlo’n sâl ond roedd y mudiadau roeddwn i’n gwirfoddoli gyda nhw yn deall hyn ac yn rhoi’r hyblygrwydd roeddwn i ei angen tra roeddwn i hefyd yn derbyn cefnogaeth ac anogaeth gan weithwyr cymorth y prosiect.

Does neb wedi cael mwy o syndod na fi fy mod i wedi llwyddo i ddychwelyd i gyflogaeth amser llawn. Y llynedd doeddwn i ddim yn meddwl ei fod yn bosibilrwydd go iawn, ond roeddwn i am roi cynnig arni. Nawr rydw i’n teimlo fod popeth wedi troi cylchdro llawn gan fy mod i’n gweithio ar y prosiect wnaeth fy helpu i gyrraedd lle’r ydw i heddiw. Rwy’n gwybod fod gen i brofiad unigryw o’r prosiect, ar ôl bod yn gyfranogwr y llynedd, ac rwy’n gobeithio y gallaf ddefnyddio fy mhrofiad i gynorthwyo pobl eraill yn y sefyllfa roeddwn i ynddi trwy eu croesawu i’r prosiect a dangos iddyn nhw beth fedran nhw ei gyflawni, p’un ai yw hynny’n gynyddu a gwella eu lles, dysgu sgiliau, gwirfoddoli neu’n gyflogaeth.”

Dywedodd Emma Gray, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Lles – Arweinydd Cynhwysiant Gweithredol: “Rydym ni mor hapus bod Clare wedi llwyddo i gael y swydd. Mae ei sgiliau a’i gwybodaeth weinyddol o fudd mawr i bawb yng Nghyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a bydd ei phrofiad o sut beth yw bod yn gyfranogwr yn ein galluogi i wella’r prosiect o safbwynt cyfranogwyr. Yn ychwanegol, mae hi’n enghraifft wych o fanteision gwirfoddoli fel llwybr i waith cyflogedig.”

SAESNEG / ENGLISH