Cennad Lles

Cennad Lles

Mae CGGSDd yn dîm bach â dyheadau mawr

Gwirfoddolwyr sydd wrth graidd cenhadaeth CGGSDd ac mae angen iddyn nhw fod wrth galon popeth rydym ni’n ei wneud. Rydym ni’n chwilio am #GwirfoddolwyrSirDdinbych sy’n fodlon gwirfoddoli am ychydig oriau, diwrnod neu ychydig o ddyddiau i helpu hyrwyddo gwaith y Ganolfan, ein gweithgareddau a’r trydydd sector yn fwy cyffredinol mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau ar draws y sir.

Gofynion:

 • Profiad o weithio gyda’r cyhoedd, yn cynnwys pobl hŷn
 • Sgiliau rhyngbersonol da, yn cynnwys tact, sensitifrwydd, empathi a chyfrinachedd
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun, dan oruchwyliaeth ac fel rhan o dîm
 • Y gallu i gadw cofnodion syml
 • Trwydded yrru a’r gallu i ddefnyddio eich cludiant eich hun neu fedru defnyddio dull teithio
 • Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fuddiol
 • Cynnig ffordd wahanol i bobl ganfod pa gymorth a allai fod ar gael neu’r hyn y gallant ei gyfrannu i’w cymuned i gefnogi eu hiechyd a’u llesiant

Nod y rôl:

 • Darparu cyswllt rhwng iechyd a gofal cymdeithasol, y dinesydd, eu teulu a’u gofalwyr a ffynonellau cymorth yn y gymuned a’r trydydd sector
 • Hyrwyddo gwaith CGGSDd a mudiadau gwirfoddol eraill sy’n gweithio ar draws Sir Ddinbych
 • Mynd i sesiynau Pwyntiau Siarad lleol i ymgysylltu ag aelodau’r cyhoedd a’u hysbysu am waith CGGSDd a chyfleoedd gwirfoddoli ar draws y sir
 • Cynnig ffordd wahanol i bobl ganfod pa gymorth a allai fod ar gael neu’r hyn y gallant ei gyfrannu i’w cymuned i gefnogi eu hiechyd a’u llesiant

Manteision:

 • Bod yn rhan o dîm bach, llawn cymhelliant
 • Ad-delir yr holl dreuliau
 • Cymryd mwy o ran yn nigwyddiadau eich cymuned leol
 • Cyfle i fynd i sesiynau hyfforddiant

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH