Blwyddyn Newydd, Gwirfoddolwr Newydd

 

Dyma’r adeg y bydd llawer ohonom ni’n gwneud addunedau Blwyddyn Newydd. Nid oes raid i edrych yn ôl ar y pethau na wnaethom ni gystal y llynedd, a’r pethau rydym ni am eu gwella eleni achosi siom neu fraw os ydym ni’n cynllunio ymlaen llaw. P’un ai ydych chi am siapio eich hun (yn gorfforol neu’n feddyliol) neu gyflawni targed oes, gallai gwirfoddoli eich cynorthwyo i gyrraedd y nod a chadw eich addunedau!

Dywed seicolegwyr eich bod chi’n fwy tebygol o gadw at eich addunedau os ydych chi’n eu rhannu gyda phobl eraill ac yn neilltuo amser i weithio arnynt. Trwy wirfoddoli gallech ddefnyddio amser rheolaidd bob wythnos i weithio ar eich adduned trwy gynorthwyo pobl eraill yn eich cymuned. Rydym ni hefyd yn credu nad oes raid i chi wirfoddoli i helpu pobl eraill yn unig; mae gwirfoddoli yn dda ar gyfer datblygiad personol sy’n rhoi cyswllt cymdeithasol rheolaidd gyda phobl newydd a chynyddu eich hunan barch tra’n dysgu sgiliau newydd i chi.

Dyma ychydig o gynghorion i’ch dechrau ar eich taith gwirfoddoli:

Byddwch yn benodol am yr hyn rydych chi am ei gyflawni a’i wneud yn fesuradwy – e.e. yn hytrach na dweud ‘Rwy’n addunedu i fod yn fwy heini’ gwnewch addewid i chi eich hun y byddwch yn ymrwymo i adfer eich ffitrwydd trwy gerdded am 2.5 awr yr wythnos ar ddydd Mawrth a dydd Gwener, er enghraifft, y gallech ei wneud trwy wirfoddoli i fod yn unigolyn sy’n mynd â chi am dro ar ran y Cinnamon Trust.

Gwiriwch a yw eich addunedau yn rhai y gellir eu cyflawni – nid oes unrhyw bwrpas gwthio eich hun i wneud rhywbeth na fedrwch chi ei gyflawni, bydd hynny’n gwneud i chi deimlo’n waeth ac yn eich troi yn erbyn gwneud unrhyw beth. Gwnewch yn siwr fod gennych chi’r amser a’r adnoddau ar gael i gyflawni eich addunedau. Cyfrifwch faint o amser sbâr sydd gennych chi bob wythnos ac ymrwymo i ddefnyddio’r amser hynny yn unig i wirfoddoli.

Gweithiwch ar eich addunedau gyda ffrind – mae pobl yn fwy tebygol o gadw at eu haddunedau os ydyn nhw gweithio arnyn nhw gyda ffrind, felly fe allech chi roi cynnig ar wirfoddoli ar y rowndiau troli yn yr ysbyty lleol gyda rhywun rydych chi’n ei adnabod.

Ysgrifennwch eich targedau – bydd nodi eich targedau yn ysgrifenedig yn eich helpu i wneud gwell cysylltiad rhwng eich meddyliau a’r pethau rydych chi’n eu gwneud. Rhowch amser gwirfoddoli yn eich dyddiadur a’i wneud yn elfen go iawn o’ch bywyd chi.

Byddwch yn realistig am ba mor hi y bydd hi’n ei gymryd i gyflawni eich nodau – mae addunedau a gwirfoddoli yn cymryd amser i gyflawni canlyniadau. Mae’r rhan fwyaf o rolau gwirfoddoli yn cymryd amser cyn iddynt ddechrau oherwydd gwiriadau’r Gwasanaeth Diogelu ac Atal neu hyfforddiant y mae’n rhaid ei gwblhau cyn i chi gael dechrau. Felly peidiwch â rhoi’r ffidil yn y to os nad ydych chi’n cael canlyniadau ar unwaith.

Dathlwch eich cyflawniadau – unwaith rydych chi’n cyrraedd carreg filltir ac yn dechrau cyflawni eich targedau, dylech wobrwyo eich hun mewn modd nad yw’n torri eich addunedau. Os ydych chi’n hoffi antur, ac wedi cyflawni eich targedau 2018 yn gynnar, fe allech chi wirfoddoli i godi arian ar gyfer Action on Hearing Loss a thalu £25 yn unig i fynd ar y ‘zipline’ cyflymaf yn y byd yn Zipworld – felly cael hwyl, gwirfoddoli a chefnogi elusen ar yr un pryd!

Er mwyn dod o hyd i rôl gwirfoddoli a fydd yn gweddu i chi ac yn eich cynorthwyo i gyflawni eich addunedau, cliciwch ar y ddolen isod, os gwelwch yn dda

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH