Age Connects – CURO’R OERNI

Crynodeb y Prosiect

Mae’r prosiect Curo’r Oerni wedi ei anelu’n benodol at bobl hŷn mewn tlodi tanwydd ac yn byw mewn cartrefi oer. Mae ein Gweithwyr Prosiect/Cynghorwyr yn cynorthwyo cartrefi â phobl hŷn trwy ddarparu dull cyfannol o ymdrin â thlodi tanwydd a’r effeithiau mae hyn yn ei gael ar iechyd a lles.

Mae’r dull cyfannol hwn yn cynnwys:

  • Archwiliad Effeithlonrwydd Ynni Cartref, a ‘Chynllun Curo’r Oerni’ wedi’i deilwra i bob unigolyn, ar sail eu hanghenion a’u hamgylchiadau penodol
  • Dadansoddi’r tariff trydan/nwy wedi’i ddilyn gan newid cyflenwr a/neu’r tariff
  • Sicrhau bod y cleient yn derbyn yr holl fudd-daliadau y mae ganddo/ganddi’r hawl iddynt
  • Cyngor ac asesiad atal cwympiadau
  • Gwiriadau diogelwch tân
  • Ymyriadau iechyd ymarferol fel annog bwyta’n faethlon a brechu rhag y ffliw

Lle bynnag y bo’n briodol byddwn yn cyfeirio at fudiadau eraill fel Nyth, Gofal a Thrwsio a gwahanol brosiectau cymunedol Age Connects.

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n medru datblygu sgiliau newydd, cynyddu hyder, hunan barch a lles, ac mae’n ffordd wych i helpu gwneud ffrindiau newydd. Efallai eich bod chi am roi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned leol, ennill profiad gwaith gwerthfawr neu efallai eich bod am fwy gweithgar yn gorfforol a chymdeithasol.

Mae Age Connects Canol Gogledd Cymru yn gwahodd gwirfoddolwyr i fod yn rhan o’i waith elusenol. Mae’r enghreifftiau yn cynnwys darparu rhaglenni gweithgareddau 10 wythnos o hyd mewn cartrefi gofal, cwnsela, gweinyddiaeth gyffredinol, darparu cyngor ynni, newid tariff a chymorth gyda hawlio budd-daliadau lles.

Hoffem sefydlu Ffrindiau Age Connects eleni a fydd yn canolbwyntiau ar ddigwyddiadau cymunedol a chodi arian

MEWN PARTNERIAETH GYDA

DVSC

CGGSDd
Canolfan Naylor Leyland
Stryd y Ffynnon
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AF

 01824 702441

 engagement@dvsc.co.uk

www.dvsc.co.uk

SAESNEG / ENGLISH